Program
Zmodyfikowano: 20-08-2014W trakcie II posiedzenia IV Kongresu Prawa i Sprawiedliwości zaprezentowany został Program Prawa i Sprawiedliwości, zaproszeni zostali również przedstawiciele PIS Wesoła. W trakcie Kongresu główne założenia programu przedstawił Prezes PIS Jarosław Kaczyński, natomiast szczegóły dotyczące zaproponwanych zmian w poszczególnych dziedzinach prezentowali min. Beata Szydło i Andrzej Duda.

Program ten jako
dziedziny priorytetowe uznał "zdrowie", "praca" i "rodzina" widniejące na tytułowej stronie dokumentu .

W kwestii Zdrowia najważniejsze zagadnienia skupione były wokół likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia. Resort zdrowia ma przygotowywać plan finansowania świadczeń łącznie z planem podziału środków na poszczególne województwa. PiS obiecuje też stworzenie sieci szpitali.Program zawiera punkty dotyczące zahamowania dalszej komercjalizacji służby zdrowia i łatwiejszego dostępu do specjalistów. Dodatkowo wzmocniona ma być pozycja lekarza pierwszego kontaktu.

Praca to szereg udogodnień dla przedsiębiorców wśród propozycji PiS dla przedsiębiorców są ułatwienia kredytowe i zasada, że rejestracja działalności nastąpi 6 albo 12 miesięcy od jej rozpoczęcia - dopiero wówczas pojawiłby się obowiązek płacenia składek i podatków. Dodatkowo podatnik VAT mógł rozliczać się z urzędem skarbowym na zasadzie kasowej (obowiązek odprowadzenia podatku nie z chwilą wystawienia faktury, lecz z chwilą otrzymania zapłaty).Brak dochodów w tym terminie pozwalałby na zakończenie działalności bez zobowiązań.

PiS proponuje przyjęcie „paktu dla wzrostu wynagrodzeń”, który zawrą strona społeczna, pracodawcy oraz rząd. Płaca minimalna nie mogłaby być mniejsza niż 50 proc. średniej płacy w gospodarce narodowej. Partia obiecuje ponad 1,2 mln nowych miejsc pracy dla młodych, co ma umożliwić Narodowy Program Zatrudnienia. Zakłada on m.in. obniżenie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne w gminach szczególnie dotkniętych bezrobociem; preferencje podatkowe dla osób zatrudniających absolwentów szkół. W programie znajduje się propozycja wprowadzenia tzw. renty innowacyjnej. Osoby fizyczne będą miały możliwość przekazywania środków należnych fiskusowi z tytułu podatku od zysków kapitałowych na badawczo-rozwojowe fundusze inwestycyjne.

PiS proponuje zmiany w systemie emerytalnym, czyli dobrowolność wyboru między OFE a ZUS; oraz odejście od reformy wydłużającej wiek emerytalny do 67 lat i powrót do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.


Polityka prorodzinna PiS to przede wszystkim comiesięczny dodatek rodzinny w kwocie 500 zł na drugie i na kolejne dzieci do 18. roku życia. Zwiększenie dostępu do świadczeń rodzinnych, zerowej stawki VAT na ubrania dziecięce, wydłużenia urlopów macierzyńskich i wychowawczych.


Mówiąc o programie partii, prezes PiS zapowiedział że w przypadku dojścia do władzy jego partia będzie wspierać rodziny
, przywróci nauczanie 8+4 (ośmioklasowa szkoła podstawowa i czteroletnia szkoła średnia), odbuduje szkolnictwo zawodowe, zlikwiduje w szkołach system testów, zostaną też przywrócone pięcioletnie studia wyższe


PiS planuje
reformę Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Premier ma uzyskać prawo wydawania ministrom "wiążących poleceń" oraz uchylania ich aktów. Dodatkowo zostanie przywrócona funkcja Pełnomocnika ds. Samorządu Terytorialnego oraz powołani zostaną pełnomocnicy KPRM do wykonywania zadań ponadresortowych.
Program zakłada
zmiany w układzie resortów. Przewiduje utworzenie nowych resortów i likwidację części już istniejących. Likwidacji ulegną: Ministerstwo Skarbu; Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Powołane zostaną resorty Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ministerstwa Gospodarki i Rozwoju. Ma nim kierować wicepremier, który stałby też na czele Państwowej Rady Rozwoju, w której obok ekspertów będą zasiadać szefowie niektórych resortów oraz NBP. Ograniczeniu ulegnie rola Ministerstwa Finansów "do strategicznego planowania finansowego oraz prowadzenia księgowości budżetowej państwa". Minister sprawiedliwości ponownie pełniłby funkcję Prokuratora Generalnego. Nadzór nad służbami, zamiast premiera, miałby sprawować Minister Koordynator Służb Specjalnych. Zamiast ABW i SKW odpowiadałby za ochronę informacji niejawnych.

PiS deklaruje zachowanie jako waluty złotówki; proponuje "sanację finansów publicznych" i przebudowę systemu podatkowego. Zdaniem PiS trzeba powrócić do niższych stawek VAT oraz wprowadzić kwartalne zaliczki na podatek dochodowy.


W polityce samorządowej PiS za potrzebne uważa ograniczenie do dwóch kadencji pełnienie funkcji przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast; po przerwie trwającej kadencję mogliby kandydować ponownie.

_DSC4540article22714_9521article22714_9525

Czytaj także:

LechKaczynski.org Ruch Społeczny im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Alternatywa Pol(s)ka bez kompleksów Program PiS 2014 Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów PiS.tv Prawa Strona Północnego Mazowsz Biuletyn Informacji Publicznej PiS