Rusza III edycja budżetu partycypacyjnego
Zmodyfikowano: 17-03-2016


Rusza już trzecia edycja budżetu partycypacyjnego. Na podstawie doświadczeń z poprzednich edycji, zostały wprowadzone zmiany, które pomogą zminimalizować ryzyko negatywnej weryfikacji projektów. Pomogą też zapobiec zgłaszaniu pomysłów, które już są lub wkrótce będą realizowane, jak również takich, które dublowałyby działania zaplanowane przez dzielnicę.


CO NOWEGO W TRZECIEJ EDYCJI?
Projekty przygotowywać i składać można już dwa miesiące wcześniej- w listopadzie. Kolejną zmianą jest to, iż jeden projekt będzie mógł mieć aż trzech autorów. Nie będzie również preselekcji – wszystkie projekty pozytywnie zweryfikowane trafią pod głosowanie. 
Zdecydowano również, że będzie nowa procedura odwoławcza – w przypadku zastrzeżeń do wyniku weryfikacji projektu, autor będzie mógł poprosić o jej powtórzenie. Została znacznie zwiększona  rola zespołów ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicach – oprócz swoich dotychczasowych kompetencji, zespoły będą m.in. oceniać ogólnodostępność każdego z projektów oraz decydować o uwzględnieniu odwołania od wyniku weryfikacji.  Zmieniono też sposób głosowania papierowego – oddanie papierowej karty możliwe będzie tylko osobiście w punkcie do głosowania (osoby, które ze względówzdrowotnych nie będą w stanie dotrzeć do punktu do głosowania, będą mogły oddać kartę pracownikowi urzędu dzielnicy w miejscu swojego zamieszkania).


HARMONOGRAM BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO NA ROK 2017


  • zgłaszanie projektów – od 16 listopada 2015 r. do 15 stycznia 2016 r.

  • dyskusje na projektami – od 15 lutego do 6 marca 2016 r.

  • weryfikacja zgłoszonych projektów – od 14 marca do 31 maja 2016 r.

  • losowanie kolejności projektów na listach – do 2 czerwca 2016 r.

  • spotkania promocyjne projektów poddanych pod głosowanie – do 24 czerwca 2016 r.

  • głosowanie – od 14 do 24 czerwca 2016 r.

  • ogłoszenie listy projektów do realizacji – do 15 lipca 2016 r.


OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PROJEKTÓW


1. Projekty muszą spełniać warunek ogólnodostępności. To znaczy, że z efektów będzie mogła korzystać jak najszersza grupa odbiorców. Projekty zakładające realizację zadań np. w określonej placówce, na zamkniętym podwórku itp., do których dostęp ma ściśle określona grupa odbiorców, mogą zostać zweryfikowane negatywnie; o tym, czy projekt jest ogólnodostępny, będzie decydował Zespół ds. BP;
2. Projekty muszą mieścić się w zakresie zadań własnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacji dzielnicom lub jednostkom;
3. Czas realizacji projektu nie może przekroczyć jednego roku budżetowego; zadanie musi zostać zrealizowane między styczniem a grudniem 2017 roku (w 2016 roku dopuszczalne są  wyłącznie prace przygotowawcze do zadania);
4. Zadania realizowane w ramach BP mogą być zlokalizowane na terenach należących do m.st. Warszawy, przy czym Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy dopuścił również możliwość zgłaszania projektów zlokalizowanych na terenach niebędących własnością m.st Warszawy lub na terenach stanowiących własność m.st. Warszawy obciążoną na rzecz osób trzecich, pod warunkiem, że do formularza zgłoszeniowego dołączona będzie zgoda dysponenta terenu na nieodpłatne wykorzystanie tego terenu do w celu realizacji projektu;
5. W ramach BP nie mogą być zgłaszane projekty, które:
- zakładają wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej;
- zakładają wykonanie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania, które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów);
- są sprzeczne z przyjętymi strategiami i programami m.st. Warszawy.
6. Projekty, które zawierają treści uznawane powszechnie za naganne, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne lub które mogą być odebrane jako społecznie naganne nie będą weryfikowane, a informacje o nich nie będą publikowane.
7. Każdy mieszkaniec może zgłosić i poprzeć więcej niż jeden projekt;
8. Jeden projekt może zostać zgłoszony przez maksymalnie trzech mieszkańców.
Więcej informacji można uzyskać na stronach:
www.wesola.waw.pl/nowa/index.php?option=com_content&view=article&id=2902&Itemid=71&dba4ab7ace57c6a147cbe3089d975d28=61547c91ca8ca38b7b953e9c2c0447b2
www.twojbudzet.um.warszawa.pl
www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa_wlasnosci
www.mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=plany_zagospodarowania


PODZIAŁ DZIELNICY NA OBSZARY TERYTORIALNE I PRZYPISANE IM ŚRODKI FINANSOWE
Zarząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy na podstawie rekomendacji Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego podjął następujące decyzje:
1) Dzielnica Wesoła będzie podzielona na cztery obszary terytorialne:
- obszar 1 Plac Wojska Polskiego
- obszar 2 Centrum, Wola Grzybowska, Groszówka
- obszar 3 Zielona, Grzybowa
- obszar 4 Stara Miłosna
2) dostępny będzie tylko poziom lokalny
3) ustalono górny limit wartości jednego projektu w wysokości 100 000 zł
4) środki przeznaczone na realizację budżetu partycypacyjnego w roku 2017 wynoszą 653 000 zł, a w poszczególnych obszarach terytorialnych są wyliczone proporcjonalnie do liczby mieszkańców:
- obszar 1 - 51 195 zł
- obszar 2 - 143 007 zł
- obszar 3 - 148 884 zł
- obszar 4 - 309 914 zł

źródło: http://www.wesola.waw.pl/nowa/index.php?option=com_content&view=article&id=2902&Itemid=71&dba4ab7ace57c6a147cbe3089d975d28=6f170cbc3301014b95b379811cc89130

Komentarze


Czytaj także:

LechKaczynski.org Ruch Społeczny im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Alternatywa Pol(s)ka bez kompleksów Program PiS 2014 Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów PiS.tv Prawa Strona Północnego Mazowsz Biuletyn Informacji Publicznej PiS